Implemantace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v Krajském akčnímu plánu 1 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti a kariérového poradenství a také na aktivity škol v polytechnickém vzdělávání. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, vytvoření školské inkluzivní koncepce a motivačního systému pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání. Výše finanční podpory: 34, 126  mil. Kč Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2020. Nositelem projektu je Karlovarský kraj, ISŠ Cheb, p. o. je jeho finančním partnerem, který realizuje níže uvedené aktivity. Zájmové kroužky pro žáky školy: práce se dřevem, práce s kovy, péčo o krajinu, robotika a moderní technologie Zájmové kroužky a workshopy pro žáky ZŠ: práce se dřevem, péče o krajinu

Centrum odborné přípravy – národní dotační program

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. ISŠ Cheb, p. o. se jako bývalá SZeŠ Dalovice, p. o. se stala Centrem odborné přípravy Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 16.6.2016 (č.j. 339447/2016MZe-14153) a získala ve druhé polovině roku 2018 a v roce 2019 dotační podporu za kterou bylo nakoupeno odborné zařízení.

Výměnná odborná zahraniční praxe gastronomických a potravinářských oborů (popis projektu)
Ruská federace – Rusko – město Nižní Tagil

Vážení,
přijměte, prosím, pozvání k nahlédnutí do projektu výměnné odborné zahraniční praxe pro gastronomické a potravinářské obory v Ruské federaci v městě Nižní Tagil [číst více…]