Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Realizace projektu bylo v období 1.9.2020 – 31.7.2023, celkový rozpočet činil 4 804 660,- Kč. Cílem projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, bylo zvýšení kvality výuky v oblasti polytechnického vzdělávání. Cílovou skupinou byli žáci a studenti ISŠ, jak z maturitních oborů tak i 3letých učebních oborů. Další skupinou byli žáci partnerských základních a mateřských škol. Pro obě cílové skupiny probíhaly kroužky, které byly zaměřeny na budování zájmu o technické obory v odvětvích strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a obory dřevozpracující. V rámci projektu byl uskutečněn nákup víceúčelového obráběcího centra – pro obrábění kovů i dřeva. Jedná se o víceúčelové obráběcí centrum – 3osé obráběcí centrum s přídavkovým modulem dalších 2 os s využitím jako 5osé obráběcí centrum, s řídícím systémem. Obráběcí centrum je využito pro výuku v maturitních oborech a v 3letých učebních oborech pro výuku studentů a žáků. Systém je také využíván při doučování žáků ISŠ ohrožených školním neúspěchem nebo pro kroužky studentů ISŠ. V rámci nákupu obráběcího centra došlo rovněž k odbornému proškolení pedagogů, s cílem zvýšení odborné znalosti a dovednosti pedagogů, kteří zajišťují odbornou výuku a praxi v obráběcím centru. Projekt je ve stádiu udržitelnosti.

Centrum odborné přípravy – Národní dotační program

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. ISŠ Cheb, p. o. se stala Centrem odborné přípravy Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 16.6.2016 (č.j. 339447/2016MZe-14153) a získala ve druhé polovině roku 2018, v roce 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dotační podporu za kterou bylo nakoupeno odborné zařízení.

Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky – Národní plán podpory

Posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Rozpočet projektu 7 087 332,- Kč. Období realizace projektu je od 1.9.2023 do 31.8.2025.