Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823

Realizace projektu je v období 1.9.2020 – 31.7.2023, celkový rozpočet činí 4 804 660,- Kč. Cílem projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, je zvýšení kvality výuky v oblasti polytechnického vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti ISŠ, jak z maturitních oborů tak i 3letých učebních oborů. Další skupinou jsou žáci partnerských základních a mateřských škol. Pro obě cílové skupiny probíhají kroužky, které jsou zaměřeny na budování zájmu o technické obory v odvětvích strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a obory dřevozpracující. V rámci projektu bude uskutečněn nákup víceúčelového obráběcího centra – pro obrábění kovů i dřeva. Bude se jednat o víceúčelové obráběcí centrum – 3osé obráběcí centrum s přídavkovým modulem dalších 2 os s využitím jako 5osé obráběcí centrum, s řídícím systémem. Obráběcí centrum bude využito pro výuku v maturitních oborech a v 3letých učebních oborech pro výuku studentů a žáků. Systém bude také využíván při doučování žáků ISŠ ohrožených školním neúspěchem nebo pro kroužky studentů ISŠ. V rámci nákupu obráběcího centra dojde rovněž k odbornému proškolení pedagogů, s cílem zvýšení odborné znalosti a dovednosti pedagogů, kteří budou následně zajišťovat odbornou výuku a praxi v obráběcím centru.

Centrum odborné přípravy – národní dotační program

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. ISŠ Cheb, p. o. se jako bývalá SZeŠ Dalovice, p. o. se stala Centrem odborné přípravy Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 16.6.2016 (č.j. 339447/2016MZe-14153) a získala ve druhé polovině roku 2018, v roce 2019 a 2020 dotační podporu za kterou bylo nakoupeno odborné zařízení.