Implemantace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji podporuje intervence naplánované v Krajském akčnímu plánu 1 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, čtenářské a matematické gramotnosti, podnikavosti a kariérového poradenství a také na aktivity škol v polytechnickém vzdělávání. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, vytvoření školské inkluzivní koncepce a motivačního systému pro žáky ohrožené předčasným ukončením vzdělávání. Výše finanční podpory: 34, 126  mil. Kč Období realizace: 1. 11. 2017 – 30. 6. 2020. Nositelem projektu je Karlovarský kraj, ISŠ Cheb, p. o. je jeho finančním partnerem, který realizuje níže uvedené aktivity. Zájmové kroužky pro žáky školy: práce se dřevem, práce s kovy, péčo o krajinu, robotika a moderní technologie Zájmové kroužky a workshopy pro žáky ZŠ: práce se dřevem, péče o krajinu.

Zkvalitnění spoluráce se zaměstnavateli na ISŠ Cheb, p. o. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007431

Cílem projektu je zkvalitnění výuky ve škole, zlepšování výsledků žáků, omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky. Projekt probíhal do 31. 8. 2019. V rácmi projektu byly zřízení pracovní pozice: Školní asistent; Koordninátor spolupráce školy a zaměstavatelů. V rámci projeku byly realizovány uvedné aktivity: Stáže učitelů u zaměstnavatelů (15 podpořených osob); Zapojení odborníků z praxe do vyučování (21 podpořených osob); Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Celkové náklady projektu: 1, 670 mil. Kč

Zachování vzpomínek pro budoucnost – sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jediněčný rozmanitostí a velikostí ve výrobě hudebních nástrojů Registrační číslo: 100131678

Projekt z Programu Ziel3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. Cílem projektu bylo zdokumentovat dějiny výroby hudebních nástrojů v českosaském prostoru. V rámci projektu byly realizovány aktivity vedoucí ke zkvalitnění práce učitelů houslařské školy, vyrobeny a nainstalovány      informační kiosky o historii houslařství/houslařské školy a vytištěna publikace s názvem Z dějin houslařství na chebsku, jejímž editorem je Bc. Jiří Pátek. Saským partnerem projektu je Hudební muzeum Markneukirchen. Celkové náklady projektu:  1,459 mil. Kč Projekt byl ve školním roce 2018/2019 ve stadiu udržitelnosti.

Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb Na Hrázi 1 Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/41.00970

Projekt byl financován z ROP Severozápad. Projekt byl navázán na rekonstrukci a modernizaci stávající školní budovy Na hrázi 1 a provedení přístavby třípodlažního učebního pavilonu.Stavba je určena pro speciální odborné učebny a dílny odborného výcviku. Záměrem integrovat učebny odborného a praktického vzdělávání do jednoho místa, z několika stávajících zařízení situovaných po městě i mimo město a zajistit vhodnou dostupnost pro  žáky a centralizaci pedagogické činnosti. Fyzická realizace projektu byla ukončena 20.12. 2013 předáním díla zhotovitelem.  Finanční vypořádání projektu bylo provedeno k 19. 7. 2013.  Celkové náklady projektu: 37 937 648,28 Kč Projekt byl ve školním roce 2018/2019 ve stadiu udržitelnosti.

Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku CZ.1.09/1.3.00/68.01143

www.nuts2severozapad.cz   www.europa.eu

Projekt byl financován z ROP Severozápad. Podstatou předloženého projektu byla modernizace školního prostředí v Integrované střední škole Cheb, vybavení školních dílen a odborných pracovišť jednotlivých oborů vzdělání novými stroji, přístroji a zařízením. Prioritou bylo vybavení takovými pomůckami, na kterých budou mít žáci reálnou možnost se kvalitně připravit na výkon své budoucí profese. Tento projekt měl přímou návaznost na výstavbu nového areálu (Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb-Na Hrázi 1) pro odborný výcvik oborů žáků v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechnických a řemeslných oborů.  Celkové náklady projektu:  32, 904 mil. Kč Projekt byl fyzicky ukončen k 30. 9. 2015, finančně ukončen k 6. 4. 2016. Projekt byl ve školním roce 2018/2019 ve stadiu udržitelnosti.

ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů CZ.1.09/1.3.00/78.01260

www.nuts2severozapad.cz   www.europa.eu

Podstatou, do 59. výzvy ROP Severozápad, předloženého projektu byla modernizace školního prostředí v Integrované střední škole Cheb – Houslařské škole v podobě kompletní rekonstrukce budovy, přístavby truhlárny a vybavení školních dílen novými stroji a zařízeními ve vazbě na kvalitní teoretickou i praktickou přípravu žáků pro výkon povolání. Projekt má přímou návaznost na udržení dlouhé, v evropském kontextu unikátní, tradice výroby hudebních nástrojů na Chebsku. ISŠ Cheb – Houslařská škola oslavila v roce 2014 140-ti leté výroční založení a stále připravuje kvalitní absolventy v oboru uměleckořemeslné stavby hudebních nástrojů. Projekt je spojen i s oborem truhlář, jehož absolventi jsou stále vyhledáváni zaměstnavateli nebo se uplatňují samostatně jako živnostníci. Celkové náklady projektu: 26, 164 mil. Kč Projekt byl fyzicky ukončen k 2. 10. 2015, finančně ukončen k 26. 2. 2016. Projekt byl ve školním roce 2018/2019 ve stadiu udržitelnosti.